Zasoby leśne

Powierzchnia leśna Nadleśnictwa Lipinki wynosi 23 223 ha. Większość siedlisk leśnych to siedliska borowe z przewagą sosny. Średni wiek zasobów drzewnych wynosi 55 lat, a przeciętna zasobność na 1 ha przekracza 226 m3.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

W zakresie prowadzonej przez Nadleśnictwo Lipinki zrównoważonej gospodarki leśnej, obok działań mających na celu ochronę i powiększenie zasobów leśnych, istotną rolę odgrywa także użytkowanie lasu. Dział ten obejmuje zarówno wszystkie prace związane z pozyskaniem surowca drzewnego (szacowanie ilości i sortymentów, pozyskanie i zrywka drewna oraz jego wywóz z lasu), jak i pobór z lasu użytków niedrzewnych - choinek, stroiszu itp.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Na terenie Nadleśnictwa Lipinki, poza lasami podlegającymi zarządowi tej jednostki znajdują się również lasy innych własności.