Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Obszar Nadleśnictwa Lipinki charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, występowaniem rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz wyjątkowych miejsc o charakterze przyrodniczo – kulturowym. Wszystkie cechy tego obszaru dają możliwość poznania przyrody, geologii oraz kultury z bliska, co wpływa na efektywniejsze przyswajanie wiedzy przez dzieci i młodzież.

Dla potrzeb edukacyjno – rekreacyjnych, Nadleśnictwo udostępnia obiekty edukacyjne, które pozwalają na poznanie środowiska przyrodniczo – geologicznego w sposób bardziej przystępny, bo poprzez bezpośrednie obcowanie z naturą. Zanim jednak młodzież odbędzie lekcję w terenie, ważne jest przekazanie jej wiedzy na temat zasad zachowania się w lesie.

Nadleśnictwo Lipinki dysponuje i udostępnia następujące obiekty edukacyjne:

 •  Ścieżka przyrodniczo – leśna „Zielony Las" – o długości 3,2 km, zlokalizowana w malowniczym kompleksie leśnym o następujących przystankach tematycznych:
 1. Ruiny wieży Promnitza zwanej także wieżą Bismarcka z XX wieku.
 2. Zagadnienia selekcji i nasiennictwa na przykładzie drzewostanu bukowego.
 3. Ptaki leśne.
 4. Skład gatunkowy drzewostanu. Budowa lasu : drzewa, krzewy, runo.
 5.  Sposoby odnowienia lasu.
 6.  Źródełko leśne.
 7.  Punkt widokowy – murowana wieża widokowa z XIX wieku.
 8.  Wieża obserwacyjna ppoż.

Ścieżka przebiega przez tereny leśnictwa Zielony Las i połączona jest z oznakowanymi szlakami turystycznymi o początku w Żarach. Tereny przez które przebiega ścieżka są bardzo atrakcyjne pod względem urozmaiconej rzeźby terenu jak i składu gatunkowego drzewostanów. Atrakcją ścieżki są dwie zabytkowe wieże – Wieża Promnitza zbudowana na początku XX w. pełniąca funkcje domku myśliwskiego oraz wieży widokowej zbudowanej w 1864 r. na południowym stoku Wzniesień Żarskich na wysokości 222,5 m n.p.m.

Czas potrzebny na pokonanie całej ścieżki to około 2-3 godziny.

Zobacz więcej zdjęć ze ścieżki w Zielonym Lesie.

 • Trasa geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina" – przebiega przez fragment obszaru objętego wydobyciem węgla brunatnego oraz iłów ceramicznych, należących do przedwojennej kopalni Babina oraz powojennej kopalni „Przyjaźń Narodów – Szyb Babina". Trasa geoturystyczna  "Dawna Kopalnia Babina"rozpoczyna się na początkowym odcinku dawnej drogi kopalnianej, na południe od skrzyżowania z ulicą Kopalnianą w Nowych Czaplach i kończy w rejonie dawnej cegielni w Łęknicy. Główne zagadnienia edukacyjne związane z trasą geoturystyczną "Dawna Kopalnia Babina" to: krajobraz pokopalniany, pojezierze antropogeniczne, morenowa struktura geologiczna, formy erozyjne i polodowcowe, zbiorniki poeksploatacyjne i zapadliskowe.

Widok na zbiornik "Afryka" w okolicach trasy geoturystycznej "Dawna Kopalnia Babina". Fot. Magdalena Lewandowska

Miejsca na trasie geoturystycznej "Dawna Kopalnia Babina", które warto zobaczyć:

 1. Upadowa Vla – na tym obszarze znajduje się dawne wejście do kopalni podziemnej, gdzie znajdowała się upadowa, czyli skośny szyb umożliwiający niegdyś dostęp do wyrobisk podziemnych i był miejscem transportu urobku na powierzchnię.
 2. Wyrobisko B2 – położone jest w pobliżu miejsca występowania iłów, które były wydobywane tam w latach 20-ubiegłego wieku. Obszar wyróżnia znajdujący się pokopalniany zbiornik o przejrzystej wodzie w kolorze szmaragdowym.
 3. Nad upadową VI – Na tym obszarze znajduje się wąski i wysoki półwysep, zbudowany z ilastych piasków różnoziarnistych. Półwysep niemal przecina zbiornik, dzieląc go na dwa odrębne baseny. Teren utwardzonej drogi, po której przechodzi ścieżka, przebiegała dalej przez środek zbiornika, którędy przechodziła kolejka kopalniana łącząca upadowe Va i IV.
 4. Zbiornik – wyrobisko „łuska C" (obecna turystyczna nazwa „Afryka") - obszar otoczony wysokimi skarpami, w których widoczny jest profil miąższego pokładu węgla, co zachęca do zapoznania się z historią powstawania węgli brunatnych i umiejscowienia pokładów kopalni Babina w profilu geologicznym utworów trzeciorzędowych.
 5. Wieża widokowa.

Ogólna długość trasy geoturystycznej "Dawna Kopalnia Babina"wynosi 4km.

Dowiedz się więcej na temat trasy geoturystycznej "Dawna Kopalnia Babina".

 • Rezerwat przyrody „Nad Młyńską Strugą" – rezerwat położony jest w gminie Przewóz i Tuplice, w województwie lubuskim i obejmuje obszar doliny, którą płynie Nysa Łużycka. Teren rezerwatu pozwala zapoznać się zarówno z ekosystemami leśnymi, jak i wyrobiskami pokopalnianymi. Rezerwat został utworzony dla zachowania walorów przyrodniczych lasów na krawędzi doliny Nysy Łużyckiej, a istotnym celem ochrony jest wsparcie zachodzących w rezerwacie procesów spontanicznego unaturalniania się lasów grądowych, łęgowych oraz zatrzymanie degradacji nadmiernie odwodnionych ekosystemów hydrologicznych. Na terenie rezerwatu znajdują się liczne tablice edukacyjne informujące o istotnych elementach rezerwatu.

Przeczytaj więcej na temat tego rezerwatu.

 • Szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe - Przez teren Nadleśnictwa Lipinki przebiegają 4 szlaki turystyczne, łączące tematycznie zarówno zwiedzanie ciekawych miejsc pod względem walorów przyrodniczych oraz związanych z bogatą historią regionu.
 1. Zielony - z Żar do Gubina o długości 75,6 km.
 2. Czarny - z Żar do Żagania o długości 23 km; przebiega przez Zielony Las, później w kierunku wsi Siodło i dalej poprzez las do Żagania.
 3. Niebieski - z Trzebiela do Jasienia o długości 33,6 km.
 4. Czerwony - z Żar do Łęknicy o długości 46,5 km; przebiega przez całe Nadleśnictwo.

Turystyczny szlak czerwony nazwany szlakiem „Pogranicza śląsko – łużyckiego" przystosowany jest również do uprawiania turystyki rowerowej.

Wszystkie powyższe szlaki to trasy udostępniające miejsca szczególne krajoznawcom wrażliwym na piękno przyrody i krajobrazu, na wiekowe dzieła rąk ludzkich oraz na bogactwa burzliwych dziejów dzisiejszego powiatu żarskiego.

Dowiedz się więcej na temat szlaków turystycznych.

Zapoznaj się z rodzajami szlaków turystycznych na naszym terenie i pobierz mapy.