Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2016 - 2023

Rok 2018 - "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Działania w projekcie skoncentrowane są głównie na dążeniu do ograniczenia występowania pożarów w lasach, a także do sprawnego i szybkiego lokalizowania źródła zagrożenia.

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,

szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,

dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,

skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:

budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.)

zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.)

doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.)

budowę stacji meteorologicznych (11 szt.)

wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:

zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 30 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł

Na terenie RDLP w Zielonej Górze udział w projekcie weźmie 18 nadleśnictw, które zaplanowały do realizacji zakup pojazdów patrolowo gaśniczych, modernizację jednej i budowę jednej dostrzegalni przeciwpożarowej.

Tło projektu.

Nasz kraj w ostatnich latach plasuje się w czołówce pod względem liczby pożarów – zaraz za Portugalią i Hiszpanią, natomiast pod względem powierzchni nimi objętej – znajdujemy się w pierwszej dziesiątce. Częstotliwość pożarów jest m.in. konsekwencją zmian klimatycznych (długotrwałe susze, mała liczba opadów) czy składu gatunkowego naszych drzewostanów – w polskich lasach przeważają gatunki iglaste, ze znacznym udziałem sosny (łatwopalne olejki eteryczne). Niestety większość pożarów nadal wybucha z winy ludzi, spowodowana umyślnymi podpaleniami, wypalaniem traw czy nieostrożnym obchodzeniem się z ogniem.

Zagrożenie pożarami lasów w Polsce jest jednym z najwyższych w Europie. Tylko w 2015 roku na terenach zarządzanych przez LP wybuchło 3732 pożarów, które objęły powierzchnię blisko 880 ha. Ponieważ zapobieganie im wymaga bardzo wysokich nakładów – Lasy Państwowe w walce z tym niebezpiecznym żywiołem sięgają również po fundusze unijne.

Koordynowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów" PGL LP powierzyło CKPŚ. Projekt ten jest realizowane w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska (działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska). Umowa na dofinansowanie projektu pomiędzy PGL LP a NFOŚiGW została podpisana 28 października 2016 r.

Działania skoncentrowane są głównie na dążeniu do ograniczenia występowania pożarów w lasach, a także do sprawnego i szybkiego lokalizowania źródła zagrożenia. W nadleśnictwach zakwalifikowanych do najwyższej, I kategorii zagrożenia pożarowego, zostanie skrócony czas potrzebny na wykrycie pożaru. Priorytetem jest ograniczenie liczby pożarów oraz zmniejszenie powierzchni lasów nimi objętych, a w rezultacie zminimalizowanie strat dla środowiska i okolicznych mieszkańców. 

Wśród najistotniejszych inwestycji znalazły się, między innymi, wybudowanie nowych dostrzegalni pożarowych i stacji meteorologicznych oraz przeprowadzenie modernizacji części z tych, które już istnieją. Ponadto planowany jest zakup samochodów patrolowo-gaśniczych oraz nowoczesnego sprzętu do lokalizacji i wykrywania pożarów, a także doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych.

Tutaj można obejrzeć flipbooki o projekcie 

Na podstawie materiałów CKPŚ: Anna Niemiec


Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Lipinki zrealizowało w ostatnich latach kilka ważnych dla obszaru, którym zarządza inwestycji w ramach funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej. Najważniejszy z nich to projekt „Wspólna marka Geopark Łuk Mużakowa drogą do UNESCO”.

Rok 2014 - Projekt pod tytułem "Promocja współpracy transgranicznej Nadleśnictwa Lipinki i Landratsamt Bautzen Kreisforstamt"

W roku 2014 Nadleśnictwo Lipinki zrealizowało projekt pod tytułem "Promocja współpracy transgranicznej Nadleśnictwa Lipinki i Landratsamt Bautzen Kreisforstamt".

Partnerem projektu ze strony Saksonii jest Landratsamt Bautzen Kreisforstamt (Powiatowy Urząd Leśny Bautzen) z siedzibą Kamenz (http://www.landkreis-bautzen.de).

W ramach projektu zmodernizowano stronę internetową Nadleśnictwa Lipinki, na której przygotowano informacje o partnerach projektu w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej.

Pod adresem www.lipinki.zielonagora.lasy.gov.pl można znaleźć ciekawe wiadomości o lasach, przyrodzie i atrakcjach turystycznych. Są też niezbędne informacje jakie trzeba znać poruszając się po lasach, aktualności i ciekawostki oraz zapowiedzi najciekawszych wydarzeń. Stronie towarzyszy piękna szata graficzna, która zachęca do odwiedzania Nadleśnictwa Lipinki.

Projekt przyczynił się do rozwoju współpracy z leśnikami z Saksonii, i wniósł dużo nowego do wzajemnego zrozumienia leśników polskich i niemieckich. Dotyczy to nie tylko różnic w przepisach państwowych ale i landowych.

Projekt „Promocja współpracy transgranicznej Nadleśnictwa Lipinki i Landratsamt Bautzen Kreisforstamt" był współfinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej POLSKA-SAKSONIA 2007-2013.

  


Rok 2012 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W roku 2012 staraniem Nadleśnictwa Lipinki pozyskano środki na budowę drogi pożarowej T-2 w Leśnictwie Olszyna w wysokości 100% poniesionych kosztów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Rok 2011 - Wspólna marka „Geopark Łuk Mużakowa" drogą do UNESCO

Na posiedzeniu, które odbyło się w 2011 r. w Görlitz, Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Polska–Saksonia przyznał blisko 660 tys. euro dofinansowania dla Nadleśnictwa Lipinki na budowę infrastruktury turystycznej Geoparku Łuk Mużakowa. 

Projekt Nadleśnictwa Lipinki pod nazwą „Wspólna marka Geopark Łuk Mużakowa drogą do UNESCO" otrzymał największą liczbę punktów z osi Priorytetowej I rozwój transgraniczny, w dziedzinie ochrony środowiska.

Projekt dotyczył utworzenia infrastruktury turystycznej w polskiej części Geoparku Łuk Mużakowa oraz przeprowadzenia działań informacyjno–promocyjnych w oparciu o doświadczenia i rozwiązania funkcjonujące po niemieckiej stronie Łuku Mużakowa. Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 950 tys. euro. 

W ramach zrealizowanych działań wybudowano:

  • 4880 mb ścieżki pieszo-rowerowej,
  • punkty widokowe,
  • wieżę widokową o wysokości 29,5 m,
  • połączenie z rezerwatem przyrody „Nad Młyńską Strugą",
  • elementy małej architektury na trasie geoturystycznej " Dawna Kopalnia Babina".

  


Rok 2010 - Odbudowa zbiornika wodnego do celów ochrony przeciwpożarowej wraz z drogą dojazdową

W roku 2010 zostały pozyskane fundusze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 85% poniesionych kosztów na budowę zbiornika przeciwpożarowego wraz z drogą dojazdową na terenie Leśnictwa Żagań.


Rok 2009 - Rozwój zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Lipinki

W dniu 13.07.2009 r. Nadleśnictwo Lipinki podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego "Rozwój zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Lipinki". W wyniku realizacji powyższej inwestycji wykonano drenaż szkółki leśnej na powierzchni 2,92 ha, co spowodowało poprawę jakości materiału sadzeniowego, zmniejszyło zużycie środków ochrony roślin a tym samym zwiększyło udatności zakładanych upraw.

W tym samym czasie Nadleśnictwo wybudowało w ramach własnych środków deszczownię stałą na szkółce w Lipinkach. Celem deszczowni jest powierzchniowe nawadnianie upraw znajdujących się na terenie gospodarstwa szkółkarskiego.