Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Lipinki, ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary

Do siedziby nadleśnictwa prowadzi kilkunastometrowy zjazd z ulicy Budowlanych, biegnący przez bramę wjazdową na teren zajmowany przez Nadleśnictwo Lipinki oraz inne firmy mające swoje siedziby w sąsiedztwie.

Po prawej stronie od bramy wjazdowej znajduje się parking dla interesantów, oznakowany znakiem pionowym. Miejsce parkingowe, znajdujące się najbliżej bramy wjazdowej jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Miejsce to jest oznakowane znakiem pionowym (brak oznakowania poziomego). Pozostałe miejsca parkingowe nie są wydzielone specjalnymi oznaczeniami. Oprócz miejsca dla osób niepełnosprawnych, parking może pomieścić ok. 5-6 pojazdów.

Dostęp do siedziby nadleśnictwa prowadzi z parkingu przez furtkę o szerokości przejścia 85 cm. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych jest zlokalizowane najbliżej furtki. W przypadku niedostatecznej szerokości furtki istnieje możliwość dojazdu/dojścia do biurowca przez bramę wjazdową na parking pracowniczy, znajdujący się na zapleczu budynku biurowego.

Do drzwi wejściowych do siedziby prowadzą zadaszone schody ze spocznikiem. Na schodach zamontowano maty antypoślizgowe. Przy schodach jest zainstalowana platforma dla osób niepełnosprawnych. Platforma jest obsługiwana przez wyznaczonego pracownika nadleśnictwa – nie ma możliwości samodzielnego skorzystania z platformy. Zamiar skorzystania z platformy wymaga poinformowania pracownika nadleśnictwa poprzez naciśnięcie przycisku, znajdującego się w widocznym miejscu przed schodami. Informacja taka jest także zamieszczona przy przycisku.

Bezpośrednie wejście do budynku odbywa się przez dwoje drzwi otwieranych na zewnątrz, pomiędzy którymi funkcjonuje przestrzeń spełniająca rolę „wiatrołapu”. W pierwszej części budynku znajduje się niewielki korytarz i wejście na klatkę schodową. Przy wejściu do budynku nie odbywa się rejestracja interesantów ani nie ma żadnych miejsc kontrolnych. Budynek nie jest wyposażony w windę.

Na kondygnacjach 0, 1 i 2 klatki schodowej znajdują się otwierane na zewnątrz drzwi wejściowe, prowadzące z klatki schodowej na poszczególne piętra do stref pomieszczeń biurowych. Kondygnacja „przyziemia” (oznaczenie „-1”), jest niedostępna dla interesantów.

Korytarze na każdej kondygnacji przebiegają na jednym poziomie, a wejścia do pomieszczeń biurowych są pozbawione progów. Minimalna szerokość otworów drzwiowych wewnątrz budynku biurowego wynosi 90 cm.

Na kondygnacjach 0, 1 i 2 po lewej stronie od drzwi wejściowych do stref pomieszczeń biurowych znajdują się toalety. Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na kondygnacji 0.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Biurowiec jest objęty monitoringiem zewnętrzny i wewnętrznym

Pracownicy biurowca posługują się językiem polskim oraz wybraniu z nich, określonymi językami obcymi w różnym stopniu znajomości.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego. Po wcześniejszym poinformowaniu o wizycie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w budynku lub online. Termin wizyty zostanie uzgodniony po ustaleniu dostępności
i dyspozycyjności tłumacza.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny pod nr +48 68 362-62-58 lub e-mailowo na adres: lipinki@zielonagora.lasy.gov.pl.