Lista aktualności Lista aktualności

DROGA BEZ PRZEJAZDU

„Kolejowe porządki” utrudnią leśną codzienność.

W ostatnich dniach maja Nadleśnictwo Lipinki podpisało z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oddział w Zielonej Górze, umowę najmu czterech przejazdów kolejowo-drogowych funkcjonujących od szeregu lat na terenie naszego nadleśnictwa, bądź to jako przejazdy zlokalizowane w ciągach dróg leśnych bądź jako przejazdy łączące odcinki wewnętrznych dróg gminnych. 

1) linia nr 14 km 345,370 i 347,296

2)linia nr 370 km 47,194

3) linia nr 14 km 365,288

Konieczność podpisania przedmiotowej umowy, wieńczącej kilkumiesięczną procedurę rozmów i uzgodnień, spowodowana została obowiązującymi aktualnie przepisami w tym względzie. A brzmią one, pokrótce w następujący sposób:

  • Wszystkie przejazdy przez czynne torowiska kolejowe, które nie są zlokalizowane w ciągach dróg publicznych, muszą uzyskać kategorię „F”, tj. zostać wynajęte zewnętrznym podmiotom;
  • W przypadku braku jakiegokolwiek zewnętrznego podmiotu zainteresowanego najmem określonego przejazdu, obiekt taki musi zostać trwale zlikwidowany, tak aby uniemożliwić korzystanie z niego;
  • W przypadku umownego wynajęcia danego przejazdu podmiotowi zewnętrznemu, instytucja ta (lub osoba) bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie przedmiotowego przejazdu, łącznie z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno dla korzystających ze wskazanego przejazdu jak i podróżujących środkami transportu kolejowego, podczas ich przejazdu odcinkami, na których ujęte w umowie przejazdy kolejowo-drogowe są położone.
  • Wszystkie przejazdy podlegające wynajmowi są zaopatrywane w ruchome rogatki kolejowe, z obowiązkiem utrzymywania ich stale w stanie zamkniętym, poza sytuacjami realizacji planowanego przejazdu pojazdów należących do Najmującego lub instytucji współpracujących z Najmującym.

Oczywiście wspomniana powyżej umowa najmu nakłada na Nadleśnictwo Lipinki szereg uszczegółowionych obowiązków, jednak najważniejsze czym chcemy się z Państwem podzielić to informacja, że pewne odcinki dróg leśnych i gminnych staną się w najbliższych tygodniach tzw. „drogami bez przejazdu”.

Zdajemy sobie sprawę, że choć obowiązujące przepisy już obecnie, niejednokrotnie zakazywały ruchu pojazdów mechanicznych po np. drogach leśnych, to jednak zdarzały się sporadycznie przypadki, że taki ruch był realizowany, chociażby na odcinkach łączących sąsiednie miejscowości. Przez obszar administracyjny Nadleśnictwa Lipinki przebiega aż 5 linii kolejowych i niestety często występują sytuacje, że wybrane drogi wewnętrzne na swych odcinkach przebiegu przecinają torowiska, jednej lub kolejnych linii kolejowych. Dotychczas, przejazdy takie, były zarządzane przez służby kolejowe i korzystanie z nich nie nakładało na użytkowników dodatkowych obowiązków.

Te zasady właśnie uległy radykalnej zmianie!

Wspomniana powyżej umowa najmu, zmusza nadleśnictwo, aby w trosce o bezpieczeństwo własnych pracowników jak i osób postronnych, wynajęte przejazdy wyłączyć z ogólnej dostępności. Jesteśmy świadomi, że w ten sposób utrudnimy w większym lub mniejszym stopniu dotychczasowe przyzwyczajenia niektórych osób. Liczymy jednak na wyrozumiałość i uszanowanie decyzji, jaką zmuszeni zostaliśmy podjąć.

Deklarujemy, że umożliwimy osobom postronnym przejazd przez torowisko w miejscu zabezpieczonym rogatkami, jeżeli będą miały miejsce sytuacje losowe i wyjątkowe, które będą tego wymagały. Oczywiście niezbędnym warunkiem spełnienia prośby w tym zakresie będzie wystosowanie jej do służb nadleśnictwa z odpowiednim wyprzedzeniem.   

Zapewniamy równocześnie, że początki dróg dojazdowych prowadzących do zamkniętych rogatek kolejowych zostaną odpowiednio oznakowane. Chcielibyśmy w ten sposób uniknąć sytuacji, gdy potencjalny użytkownik drogi zorientuje się o braku możliwości przejazdu dopiero w chwili, gdy dotrze do opuszczonego i zamkniętego na kłódkę szlabanu. Liczymy tym samym, że brak będzie zdarzeń, gdy „sfrustrowany kierowca” swe niezadowolenie rozładuje na niczemu niewinnych: kłódce i szlabanie. Gdyby jednak tak się stało, to niech pomyśli ta osoba o tych wszystkich, którzy być może pojawią się po nim, a jeszcze przed naszymi służbami leśnymi i widząc podniesione lub odchylone na bok rogatki, wjadą na przejazd bez zachowania wystarczającej uwagi, „spotykając się” na nim z przejeżdżającym pociągiem. 

Niestety, cztery wskazane przejazdy nie wyczerpują tematu. W chwili obecnej trwają uzgodnienia co do kolejnych czterech, zlokalizowanych na linii kolejowej nr 275 relacji Wrocław – Gubinek (na północ od Miasta Żagań). Sfinalizowanie stosownej umowy zostanie także Państwu zakomunikowane w odpowiednim czasie.

Autor: Michał Szczepaniak