Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie na NTG

Przygotowania nowego Planu Urządzenia Lasu (PUL) dla naszego nadleśnictwa zbliżają się do finału. Jednym z ostatnich etapów jest Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG),

Prezentacja wyników prac i założeń planistycznych odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Lipinki w Żarach, ul.Budowlanych 21, w dniu 10.10.2019 r., o godzinie 8:00         

Podczas obrad Narady Techniczno-Gospodarczej  będą omawiane m. in. następujące tematy:

1. Ocena gospodarki ubiegłego okresu gospodarczego

 • referat nadleśniczego,
 • koreferat wykonawcy planu u.l. oraz Zespołu Ochrony Lasu
 • wyniki monitoringu oddziaływania planu u.l. na środowisko.

2. Końcowe ustalenia w sprawie organizacji prac urządzeniowych tworzonego projektu planu:

 • rozstrzygnięcia w zakresie sposobu rozwiązania problemu rozbieżności ewidencyjnych,
 • zatwierdzenie projektu zmian podziału powierzchniowego,
 • przyjęcie wielkości zasobów drzewnych ustalonej metodą próbnych powierzchni kołowych,
 • przyjęcie powierzchni drzewostanów do przebudowy,
 • przyjęcie etatów cięć użytkowania rębnego i przedrębnego,
 • przyjęcie zadań z zakresu ochrony i hodowli lasu,
 • program ochrony przyrody,
 • główne wnioski prognozy oddziaływania na środowisko projektu PUL,
 • plan ochrony przeciwpożarowej,
 • program edukacji leśnej społeczeństwa,
 • inne specyficzne dla nadleśnictwa zagadnienia.

W trakcie obrad wszyscy uczestnicy mają prawo do formułowania uwag i  składania wniosków dotyczących omawianych tematów. Ponadto po zakończeniu posiedzeń zostaną sporządzone protokoły, które zostaną wyłożone w siedzibie RDLP w Zielonej Górze oraz upublicznione na stronie internetowej BIP RDLP w Zielonej Górze. Do protokołu można będzie składać uwagi i wnioski w okresie 21 dni od momentu podania ich treści do publicznej wiadomości.

Zapraszamy do udziału przedstawiciela Waszej instytucji w ww. obradach.

Orientacyjny czas trwania narad to 6-7 godzin.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w posiedzeniach, telefonicznie lub poprzez email.

Z działalnością BULiGL i podstawowymi zasadami sporządzania Planu Urządzania Lasu można się zapoznać oglądając poniższy film:

autor: Magdalena Lewandowska