Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Lipinki znajduje się niemal 24,5 tys. ha powierzchni, na której bytuje wiele chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Nadleśnictwo obejmuje trzy obręby, do których należą: Lipinki, Żary oraz Trzebiel. Powierzchnia leśna zajmuje blisko 23,2 tys. ha, na której znajdują się zarówno lasy objęte ochroną ze względu na uszkodzenia czy powierzchnie badawcze oraz lasy gospodarcze, stanowiące główne zaplecze surowca drzewnego, przeznaczonego dla produkcji przemysłowej.

Rzeźba terenu

Ukształtowanie terenu na większości powierzchni jest równinne lub faliste z fragmentami terenu pagórkowatego i wzgórzowego. Wysokości  wahają się od 91 m.n.p.m. w okolicach Olszyny do 227 m.n.p.m. w okolicach Żar.

Pod względem geomorfologicznym, Nadleśnictwo Lipinki położone jest na obszarze Nizin Śląsko Łużyckich i Nizin Środkowopolskich.

Do obszaru Nizin Środkowopolskich, występujących na tym terenie zaliczamy Wzniesienia Żarskie, które stanowią część Wału Trzebnickiego. Ukształtowanie terenu jest zróżnicowane - miejscami można zaobserwować spłaszczenia wierzchowinowe oraz silnie nachylone zbocza. Obszar obfituje również w liczne wały i pagórki żwirowe. Wszystkie powyższe formy występują na terenie lasów obrębów Lipinki, Trzebiel i Żary. 

Na południe, w niewielkiej odległości od miasta Żary występuje szereg suchych dolin i dolinek, prowadzących wodę tylko w okresie roztopów lub intensywnych opadów. Powstały one w wyniku działań lodowca i zlokalizowane są na obszarach moren czołowych w okolicach miejscowości Olbrachtów oraz Mirostowice Górne i Dolne.

Wpływ działania lodowca na rzeźbę terenu można zaobserwować w zachodniej części Nadleśnictwa Lipinki. W okolicach Trzebiela zlokalizowana jest jedna z najbardziej efektownych form ukształtowania terenu - morenowy Wał Mużakowski.

Łuk Mużakowa

Najbardziej efektowną formę krajobrazu stanowi morena czołowa o kształcie podkowy otwartej ku północy.

Łuk Mużakowa jest przykładem występującej na terenach Nadleśnictwa Lipinki spiętrzonej moreny czołowej. Jest zbudowany z równolegle ułożonych do siebie obniżeń i grzbietów. Ta niezwykle ciekawa forma terenu rozciąga się w całej zachodniej części Nadleśnictwa Lipinki – od Tuplic do Łęknicy. Na obszarach występowania łuku znajdują się liczne zbiorniki wodne.
 
 

Obręb Trzebiel - krajobraz pokopalniany

Istotny wpływ na ukształtowanie tutejszego obszaru wywarły kopalnie węgla brunatnego, które doprowadziły do powstania „pojezierza antropogenicznego". Ich pozostałościami są głębokie wyrobiska pokopalniane zalane wodą, o dużym zasiarczeniu i kwasowości. 

Na terenie Nadleśnictwa Lipinki znajduje się rezerwat przyrody „Nad Młyńską Strugą", gdzie można zaobserwować nigdzie indziej nie spotykaną, czerwoną i pomarańczową barwę wód rzeki Skrody, nazywanej również Skródą. Krajobraz rezerwatu kształtowany jest głównie przez drzewa liściaste, takie jak buki i dęby. Występują tam także lipy, graby, modrzewie, jodły czy świerki i sosny, spotykane w tym rejonie od niemal 100 lat. 

Istotny gatunek lasotwórczy terenu stanowi sosna pospolita, tworząca lite drzewostany jednopiętrowe, często połączone z brzozą. Można jednak wyróżnić także tereny bogatsze florystycznie z bukiem, olszą czarną i dębem na czele. 

Bogactwo flory i fauny

Lasy Nadleśnictwa składają się ze 168 kompleksów leśnych. Szata roślinna ekosystemu leśnego obejmuje nie tylko drzewa, lecz także krzewy i rośliny runa, będące istotnym elementem składowym lasu. Na obszarze Nadleśnictwa znajduje się wiele terenów zabagnionych, torfowisk oraz stawów, będących siedliskami wielu interesujących roślin i zwierząt znajdujących się pod ścisłą lub częściową ochroną.

Można natknąć się tu na gatunki roślinne zapisane w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych, takie jak: nawodnik sześciopręcikowy, ponikło wielołodygowe, gałuszka kulecznica czy selery węzłobaldachowe.

Duża ilość zbiorników wodnych oraz bogate ukształtowanie terenu sprawiły, że Nadleśnictwo zamieszkuje wiele ciekawych gatunków zwierząt, występujących tutaj często unikatowo w skali całego kraju. Najważniejsze z nich to: kozioróg dębosz – największy gatunek chrząszcza z rodziny kózkowatych, kumak nizinny, jaszczurka zwinka, rzekotka drzewna, tygrzyk paskowany, żółw błotny, bocian czarny, bielik.

Jaszczurka zwinka to rzadko spotykany gatunek występujący na terenie Nadleśnictwa Lipinki. <br>Fot. Michał Szczepaniak

Obszary chronione

Na obszarze Nadleśnictwa znajduje się wiele chronionych gatunków, dlatego też duży wpływ na funkcjonowanie tego terenu ma ochrona przyrody. Przejawia się ona pod wieloma formami:

  • wspomnianego rezerwatu przyrody „Nad Młyńską Strugą",
  • obszarów chronionego krajobrazu, takich jak Las Żarski czy Bory Bogumiłowskie,
  • obszarów NATURA 2000, do których zalicza się między innymi Dolinę Dolnego Bobru i Dolinę Lubszy,
  • Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa,
  • drzew będących pomnikami przyrody ożywionej, z których największą ilość stanowią dęby szypułkowe,
  • użytków ekologicznych.

Nadleśnictwo Lipinki na mapie.