Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań nowo rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

Młody buk. Fot. Michał Szczepaniak

Odnowienia, pielęgnacja gleby i czyszczenia

W ostatnich 10 latach na terenie Nadleśnictwa Lipinki wykonano szereg prac zmierzających do wzbogacenia lasu oraz wytworzenia nowych obszarów leśnych na łącznej powierzchni 1868 ha. Odnowień dokonano poprzez siew, sadzenie (odnowienie sztuczne) oraz przez uznanie samosiewów lub odrośli (odnowienie naturalne). 

Pielęgnowanie lasu przejawiało się głównie w dbaniu o właściwe środowisko gleby oraz w wykonaniu czyszczeń wczesnych i późnych. 

W minionym okresie gospodarczym Nadleśnictwo Lipinki poddało pielęgnacji 2110,74 ha gleby w uprawach leśnych.

W ramach tego zostały zniszczone  uciążliwe chwasty, mogące zaszkodzić uprawianym gatunkom drzew, a glebę poddano spulchnieniu, co przyczyniło się do szybszego wzrostu młodych drzewek.  

W tym samym czasie dokonano cięć pielęgnacyjnych, których postać zależała od wieku drzewostanu,  nazywane czyszczeniami wczesnymi oraz czyszczeniami późnymi. Pierwsze z nich miały miejsce w okresie uprawy, czyszczenia późne zaś w okresie młodnika. Czyszczenia wczesne w nowo zakładanych uprawach w ostatnim 10-leciu w Nadleśnictwie Lipinki wykonano na powierzchni 2178,37 ha, zaś czyszczenia późne – 1971,46 ha.

Przeprowadzono również prace pielęgnacyjne w okresie dojrzewania drzewostanu (nazywane trzebieżami wczesnymi) oraz prace w okresie dojrzałości drzewostanu (nazywane trzebieżami późnymi). 

Szkółka leśna

Produkcja szkółkarska prowadzona jest na zasadach samowystarczalności, a jej rozmiar ustalany jest z uwzględnieniem bieżących i wieloletnich zadań zadrzewieniowych i zalesieniowych.

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się szkółka leśna o powierzchni 915,74 arów, zlokalizowana  w obrębie Lipinki, w leśnictwie Suchleb. Prowadzona jest tam produkcja sadzonek drzew i krzewów gatunków lasotwórczych. Głównym jej celem jest zaspokojenie potrzeb na sadzonki właśnie do odnowień i zalesień. Dominującym typem gleby na szkółce są gleby skrytobielicowe wytworzone z piasków zwałowych i utworów żwirowych lub żwirów, co pozwala na produkcję sadzonek w większości na wszystkie występujące na terenie Nadleśnictwa typy siedliskowe lasu.

Szkółka leśna. Fot. Damian Sandak

Nasiennictwo i selekcja

Selekcja jest procesem trwale związanym z istnieniem gatunków i warunkujących ich tworzenie. Pozwala ona na zwiększenie i ulepszenie produkcji leśnej. Podstawową bazą pozyskiwania nasion do odnowień i zalesień są drzewostany nasienne. 
 
Nadleśnictwo Lipinki posiada bazę nasienną, która pozwala zaspokoić niemal wszystkie jego potrzeby. Na terenie nadleśnictwa znajdują się następujące obiekty nasienne:
 
1. Wyłączone drzewostany nasienne takich gatunków jak:
 • sosna zwyczajna – 15,85 ha
 • brzoza brodawkowata – 5,35 ha
 • buk zwyczajny – 21,16 ha

2. Gospodarcze Drzewostany Nasienne takich gatunków jak:

 • sosna zwyczajna – 190,99 ha
 • świerk pospolity – 4,36 ha
 • modrzew europejski – 2,91 ha
 • sosna czarna – 3,01 ha
 • brzoza brodawkowata – 4,50 ha
 • buk zwyczajny – 23,72 ha
 • dąb szypułkowy – 53,97 ha
3. Drzewo doborowe – sosna zwyczajna
 
4. Blok upraw pochodnych – nadleśnictwo posiada 7 bloków upraw pochodnych. Łącznie powierzchnie bloków upraw pochodnych dla gatunków wynoszą:
 • sosna zwyczajna – 186,37 ha
 • dąb szypułkowy – 83,06 ha
 • dąb bezszypułkowy – 31,38 ha
 • buk zwyczajny – 17,25 ha
 • brzoza brodawkowata – 15,10 ha

Zasady Hodowli Lasu