Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie.

Na terenie Nadleśnictwa Lipinki prowadzona jest gospodarka łowiecka w 10 obwodach łowieckich, z czego 8 nadzoruje Nadleśnictwo Lipinki, a nad pozostałymi 2  nadzór sprawują nadleśnictwa sąsiednie. Gospodarka łowiecka prowadzona jest planowo i zgodnie z „Zasadami gospodarowania populacjami zwierzyny w rejonach hodowlanych RDLP w Zielonej Górze"  oraz według założeń hodowlanych wynikających z Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego.

W tutejszych lasach występuje wiele gatunków zwierząt łownych, z których do zwierzyny grubej zalicza się: jelenie, sarny oraz dziki. Średnia liczba spotykanych tutaj jeleni wynosi około 336 szt., saren – 2182 szt., a dzików – 963 szt. 

Najczęściej spotykani przedstawiciele zwierzyny drobnej na terenie Nadleśnictwa to: lisy, jenoty, borsuki, kuny oraz szopy pracze. Mniej liczne to: zające, piżmaki, kuny, norki amerykańskie i tchórze.

Gatunki chronione to coraz częściej spotykane wilki, bobry,kruki, bieliki, bociany czarne.

Występują tutaj licznie różne gatunki ptaków, z których najwięcej jest: dzikich kaczek i gęsi, kuropatw, gołębi grzywaczy, słonek, czapli siwych.

Ciekawostką jest, że na terenach podlegających Nadleśnictwu Lipinki można spotkać łosia, który widywany jest w tych rejonach bardzo rzadko.

W ramach gospodarki łowieckiej, Nadleśnictwo współpracuje z tutejszymi kołami łowieckimi w celu dokonywania ścisłej inwentaryzacji występującej na tych terenach zwierzyny oraz poprawienia warunków jej bytowania. Na terenie Nadleśnictwa, w poszczególnych obwodach znajduje się 1122 szt. lizawek, służących zwierzynie grubej do uzupełniania składników pokarmowych, 50 szt. paśników, 75,5 ha poletek łowieckich oraz 401 szt. ambon. Corocznie, głównie w okresie zimowym odbywa się dokarmianie zwierzyny poprzez dostarczanie jej średnio 5,7 ton soli, 15,2 tony karmy suchej, takiej jak siano, 224,5 tony karmy soczystej, typu kiszonka czy buraki, 91,5 tony karmy treściwej, takiej jak kukurydza i zboże. 

Sprawę szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku (Dz.U.Nr45 poz. 272).

Zapoznaj się z ofertą łowiecką Nadleśnictwa.