Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Lipinki stanowi podstawową jednostkę administracyjną i gospodarczą w strukturze Lasów Państwowych. Jest podporządkowane Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, sprawującej nadzór nad lasami należącymi do 20 nadleśnictw. Nadleśnictwo Lipinki składa się z 3 obrębów leśnych, a dzieli na 13 leśnictw i Gospodarstwo Szkółkarskie.

Schemat organizacyjny Nadleśnictwa Lipinki.

Nadleśniczy – kieruje, koordynuje i nadzoruje pracę wszystkich pracowników w całym Nadleśnictwie, sam będąc podwładnym Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Zgodnie z Ustawą o Lasach, samodzielnie prowadzi gospodarkę leśną na podstawie planu urządzania lasu, bezpośrednio zarządza lasami i gruntami. Jest reprezentantem Nadleśnictwa na zewnątrz. 

Zastępca Nadleśniczego -  kontroluje sferę produkcyjną w Nadleśnictwie, kieruje działem gospodarki leśnej oraz pracą leśniczych. Ściśle współpracuje z Inżynierem Nadzoru. 

Inżynier Nadzoru – sprawuje kontrolę funkcjonalną w zakresie realizacji zadań wynikających z planu urządzania lasu, rocznych planów gospodarczych. Kontroluje sferę zabezpieczenia p. poż. oraz przestrzegania przepisów BHP. 

Główny Księgowy – jest odpowiedzialny i wykonuje zadania w zakresie finansów i księgowości prowadzonej w Nadleśnictwie. Sprawuje również wewnętrzną kontrolę nad dokumentami finansowo – księgowymi, nadzoruje pracę działu finansowo – księgowego. 

Kierownik – kieruje działem administracyjno-gospodarczym i jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną Nadleśnictwa. 

Posterunek Straży Leśnej -  komórka odpowiedzialna za zwalczanie wykroczeń i przestępstw z zakresu szkodnictwa leśnego oraz ochroną mienia Skarbu Państwa.

Stanowisko ds. pracowniczych – osoba odpowiedzialna za wszelkie sprawy kadrowe w Nadleśnictwie. 

Stanowisko administratora systemu – osoba pełniąca obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji – odpowiada za bezpieczeństwo danych w systemie informatycznym. 

Stanowisko do spraw BHP – stanowisko odpowiedzialne za koordynację oraz kontrolę przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Nadleśnictwie. 

Nadleśnictwo Lipinki swoim zasięgiem obejmuje 13 leśnictw. 

W skład obrębu Lipinki wchodzi: Leśnictwo Sieciejów, Leśnictwo Zielony Las, Leśnictwo Olbrachtów, Leśnictwo Suchleb, Leśnictwo Grotów.

Obręb Trzebiel obejmuje: Leśnictwo Olszyna, Leśnictwo Trzebiel , Leśnictwo Niwica, Leśnictwo Żarki, Leśnictwo Nowe Czaple.

Do obrębu Żary należy: Leśnictwo Złotnik, Leśnictwo Marszów, Leśnictwo Żagań.