Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie Nadleśnictwa Lipinki znajduje się 8 użytków ekologicznych, o łącznej powierzchni 45,99 ha. Należą do nich:

  • Katarzyna" – użytek znajduje się na obszarze leśnictwa „Zielony Las" i jest to teren pokopalniany, podmokły, na którym występują oczka wodne. Obszar charakteryzują siedliska przyrodnicze, takie jak: niżowe i górskie łąki, utrzymujące się dzięki użytkowaniu kośnemu i pastwiskowemu przez człowieka, torfowiska przejściowe i trzęsawiska.  
  • Nadlubrzańska Łąka" – należy do leśnictwa Suchleb, charakteryzuje się olszowo-brzozowymi zadrzewieniami i podobnie jak „Katarzyna" utrzymuje się poprzez działanie ekstensywne. 
  • Stary Park" – użytek znajduje się na terenie leśnictwa Suchleb i należy do siedliska przyrodniczego, w którym dominują łęgi olszowe, olszowo – jesionowe i jesionowe.
  • Leśne Bagno" – zlokalizowane jest w gminie Trzebiel, w leśnictwie Żarki i cechuje się wodą, która utrzymuje się tam przez cały rok. Przedmiotem zainteresowania obszaru są starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne. 
  • Rosiczka"- W leśnictwie Olszyna, w gminie Brody znajduje się użytek ekologiczny z występującymi tam wilgotnymi wrzosowiskami, wrzoścem bagiennym i rosiczką okrągłolistną.
  • Łabędź" – w leśnictwie Złotnik, w gminie Żagań znajduje się siedlisko przyrodnicze, gdzie występują starorzecza i naturalne zbiorniki wodne. 
  • Stary Staw" – to znajdujący się w leśnictwie Żagań nieużytek z zadrzewieniami olszowymi. Obszar bogaty jest w łęgi wierzbowe i topolowe.  
  • Torfowisko Wełnianka" – znajduje się na terenie leśnictwa Marszów w gminie Żary, a przedmiotem zainteresowania obszaru są występujące tam torfowiska przejściowe i trzęsawiska.