Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja leśna

Jednym z celów realizowanych przez Nadleśnictwo Lipinki jest kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody. Edukacja ekologiczna odbywa się między innymi poprzez organizację zajęć lekcyjnych z leśnikami, które są realizowane zarówno w placówkach oświatowych, jak i w terenie. Łuk Mużakowa to kopalnia wiedzy geologicznej i historycznej, dlatego też zachęcamy do nauki bezpośrednio na jego obszarze.

Doskonałym miejscem do przeprowadzenia lekcji jest Park Krajobrazowy „Łuk Mużakowa”, znajdujący się po polskiej stronie Geoparku. Przez Park prowadzi niemal 5-kilometrowa ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”, gdzie niegdyś wydobywano węgiel brunatny i iły ceramiczne. Początek trasy wyznacza dawna droga kopalniana, na południe od skrzyżowania z ulicą Kopalnianą w miejscowości Nowe Czaple, a kończy rejon starej cegielni w Łęknicy. Możliwe jest również poruszanie się po trasie ścieżki w kierunku odwrotnym.

Więcej na temat tego Parku Krajobrazowego można dowiedzieć się tutaj.

Jedna z 11 tablic informacyjnych na ścieżce geoturystycznej "Dawna Kopalnia Babina". Fot. Assist Media.

Poniżej prezentujemy przykładowe tematy lekcyjne, które będą odpowiednie do zaprezentowania terminów związanych z przyrodą, historią, geologią i górnictwem.    

 • Forma zajęć: pozalekcyjne, wycieczka dydaktyczna
 • Cele zajęć: poznanie środowiska przyrodniczego regionu i jego historii, zwiększenie świadomości przyrodniczej, zapoznanie się ze zmianami zachodzącymi w środowisku, właściwe zachowanie na obszarach chronionych, kształtowanie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem, zapoznanie z geologicznymi osobliwościami regionu, poznanie pojęć związanych z geologią i górnictwem.
 • Zakres treści: geopark, morena czołowa, kopalnia węgla brunatnego i iłów ceramicznych, pojezierze antropogeniczne, formy ochrony przyrody, stanowiska geologiczne, krajobraz pokopalniany.
 • Metody pracy: obserwacja bezpośrednia, pogadanka, praca z mapą geoturystyczną i kompasem.
 • Środki dydaktyczne: Broszura „Geopark mini – magazyn dla małych i dużych odkrywców Geoparku łuk Mużakowa”, mapa geoturystyczna „Łuk Mużakowa”, mapa „Ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”, aparat fotograficzny lub telefon komórkowy z aparatem, kompas. – materiały dostępne są w Biurze Informacji Turystycznej Geoparku.

Słowniczek pojęć geologicznych: Opracowanie: Assist Media

Przed planowaną lekcją w terenie powinno się zapoznać uczniów z tematem, celami oraz przebiegiem zajęć. Nauczyciel może podzielić uczniów na grupy i zadać zadanie domowe z przygotowania poszczególnych części materiału, które będą omawiane przez uczniów w formie prezentacji na kolejnych lekcjach. 

Przykładowe tematy - zagadnienia:

 1. Geologia, czyli nauka o Ziemi.
 2. Geopark, formy polodowcowe, lądolód, lodowiec, morena, morena czołowa, geotop, erozja, fałdy, geostanowiska, giser, glacjał, głaz narzutowy, hałda, nasyp, niecka, skala pH.
 3. Formy ochrony przyrody w Polsce.
 4. Europejska Sieć Ochrony Przyrody „Natura 2000”, pomniki przyrody, rezerwaty, użytki ekologiczne, parki krajobrazowe, ekosystemy referencyjne.
 5. Górnictwo to nie tylko pozyskiwanie kopalin.
 6. Kopalnia, Jak powstaje węgiel brunatny, proces wydobycia węgla brunatnego, kopalina, surowiec, sztolnia, upadowa, uskok, wychodnia, wyrobisko górnicze, wyrobisko odkrywkowe, wyrobisko podziemne, zbiornik poeksploatacyjny, zwałowisko, zapadlisko, złoże, źródło, pojezierze antropogeniczne.
 7. Łuk Mużakowa – wyjątkowe miejsce na mapie geoturystycznej Polski.
 8. Geoturystyka, Geopark Łuk Mużakowa, Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa, Park Mużakowski.

Na koniec proponujemy aby nauczyciel zrobił podsumowanie omawianych zagadnień oraz sprawdził wiedzę uczniów w formie krzyżówki. Hasło końcowe nawiązuje do omawianych miejsc i będzie doskonałym wstępem do zaprezentowania uczniom obszaru, gdzie odbędzie się lekcja w terenie. Razem z krzyżówkami zalecamy rozdać uczniom „Słowniczki terminów geologicznych”, które pomogą w jej rozwiązaniu.

Krzyżówka. Opracowanie: Assist Media

Rozwiązanie haseł:

 1. glacjał
 2. upadowa
 3. geostanowisko
 4. morena
 5. brunatny
 6. złoże
 7. hałda
 8. pokopalniany
 9. lodowiec
 10. rekultywacja
 11. geopark

Pobierz krzyżówkę

Pobierz Słowniczek terminów geologicznych

Dowiedz się więcej na temat działalności edukacyjnej Nadleśnictwa Lipinki.

Zobacz również: Obiekty edukacyjne.

Zobacz również: Encyklopedia leśna.