Wydawca treści Wydawca treści

Walory kompleksu leśnego

Las Żarski (Zielony Las) to niezwykle bogata pod względem przyrodniczym wschodnia część powiatu żarskiego. Podgórski charakter nadają mu wiekowe buczyny, porastające obrzeża głębokich suchych dolin i podmokłych wąwozów.

Zachwyca rzadką roślinnością oraz urozmaiconą rzeźbą terenu, ukształtowaną przez lodowiec. Obszar stanowi najcenniejszy fragment Wzniesień Żarskich, wśród których znajduje się najwyższy punkt województwa lubuskiego – Góra Żarska, licząca 229 m n.p.m.

Zielony Las zaliczany jest do Obszaru Natura 2000 oraz od 1996 roku także do obszaru chronionego krajobrazu, utworzonego m. in. w celu ochrony ponad 200-letnich buczyn, stanowiących największy kompleks lasów bukowych na Wschodnich Łużycach. Teren żarskich drzewostanów to w dużej mierze zróżnicowane przyrodniczo siedliska buczyn niżowych i dąbrów. Najwartościowsze z porastających je kompleksów leśnych, zyskały status drzewostanów nasiennych. 
 
Drzewostany bukowe. Fot. Assist Media.
 
Czy wiesz, że… buczyny odgrywają wielkie znaczenie dla filtracji zanieczyszczonego powietrza – 1 ha lasów bukowych zatrzymuje średnio ok. 50 ton zawartych w powietrzu pyłów.
 
Siedliska przyrodnicze Zielonego Lasu, a więc ogół warunków klimatycznych i glebowych danego miejsca, to w większości bory i lasy mieszane świeże oraz wilgotne. Charakterystycznymi gatunkami drzewiastymi takich typów drzewostanów są: sosny zwyczajne, dęby szypułkowe, buki zwyczajne, świerki pospolite oraz brzozy brodawkowate. W podszycie wzrastają lipy, czeremchy oraz leszczyna. Spośród roślin runa leśnego oraz śródleśnych polan, na szczególna uwagę zasługują cenne gatunki torfowców, paproci i storczyków. 
 
Zielony Las to miejsce bytowania także wielu gatunków zwierząt. I tak wśród ssaków będą to przede wszystkim najliczniej występujące sarny i dziki, przez wszystkich lubiane wiewiórki i jeże oraz borsuki, szopy pracze, a nawet jenoty. Ptaki z bardzo liczną reprezentacją gatunków, niekiedy tak ciekawych jak jastrząb, puszczyk, żuraw, słonka, dzięcioł zielony czy cała rzesza śpiewającego ptasiego „drobiazgu". Gady i płazy na czele ze żmiją zygzakowatą oraz rzekotką drzewną i kumakiem nizinnym. Wreszcie niezliczone gatunki chrząszczy, motyli i innych owadów.
 
Rzekotka drzewna. Fot. Nadleśnictwo Lipinki.
 
Zalety surowca drzewnego
 
Od wieków, ludzie traktowali Zielony Las jako miejsce pozyskania drewna, wykorzystywanego w codziennym życiu. Współcześnie szacuje się, że drewno wykorzystuje się na kilkadziesiąt tysięcy sposobów -  w niemal każdej gałęzi przemysłu. Szczególnie wartościowe jest pozyskiwane w hodowlanie niezbędnym zakresie na terenie leśnictwa Zielony Las drewno bukowe i dębowe, które cechuje duża twardość i łupliwość oraz wysoka kaloryczność (przydatność do spalania).
 
 
Kłody dębowe. Fot. Assist Media.
 
Surowiec ten wykorzystywany może być wszechstronnie. Począwszy od produkcji mebli, parkietów, schodów, narzędzi gospodarstwa domowego czy instrumentów muzycznych, po elementy wykorzystywane w górnictwie i budownictwie wodnym. Warto zaznaczyć, że w obliczu zachodzących zmian klimatycznych, także drewno i produkty z niego wykonane, a nie tylko żywe drzewa, wiążą znaczne ilości dwutlenku węgla redukując tym samym niekorzystny efekt cieplarniany. 
 

Zobacz również: Sprzedaż drewna.

Obszary i obiekty oraz gatunki chronione
 
W Lesie Żarskim utworzono użytek ekologiczny pn. „Katarzyna", obejmujący swym zasięgiem podmokłą część dawnych wyrobisk pokopalnianych. Spotkamy tu niżowe i górskie łąki oraz torfowiska z całym bogactwem charakterystycznej dla takich miejsc roślinności. Na obszarze Zielonego Lasu ustanowiono również kilka pomników przyrody w postaci okazałych, wiekowych drzew. Są to: 4 dęby szypułkowe, 2 żywotniki, 1 choina kanadyjska oraz 1 buk zwyczajny.   
 
Ochronie gatunkowej podlega także bardzo liczna reprezentacja świata zwierząt i roślin, spotykana pośród traw, krzewów i drzew. 
 
 
Zielony Las bukiem stoi.
 
Charakterystycznymi miejscami pod względem przyrodniczym, znajdującymi się na terenie Zielonego Lasu są: 
 
  • Bukowy Wądół – dolina o płaskim, podmokłym dnie i stromych zboczach z porastającymi ją drzewostanami bukowymi. Zlokalizowana jest po północnej stronie szlaku „Trzech Wież", wędrując od wieży przeciwpożarowej.
  • Źródło Nadii – pokopalniane źródło znajdujące się w południowej części szlaku „Trzech Wież". Kierunek od strony wieży przeciwpożarowej.
  • Pozostałości drzewostanu parkowego na Wzgórzu Pałacowym – obszar przy „Wzgórzu Pałacowym", w północno – wschodniej części Zielonego Lasu.
  • Były Park Stillera – usytuowany w południowej części miasta, na granicy z Zielonym Lasem.
  • Wzgórze Zbójników – znajduje się w  zachodniej części Zielonego Lasu, kilkadziesiąt metrów za wieżą kamienną. Otoczone jest od północy i południa głębokimi dolinami – Doliną Śmierci oraz Głęboką Przepaścią. Przy skrzyżowaniu drogi biegnącej Doliną Śmierci z drogą bitumiczną rośnie potężny dąb szypułkowy, zwany Dębem Zbójnika.